Obróbka plastyczna blachy a bezpieczeństwo operatora – kluczowe aspekty

Podczas wykonywania obowiązków na stanowisku pracy przy procesie obróbki plastycznej blachy Operator narażony jest na szereg czynników związanych z zagrożeniami w miejscu pracy. W zależności od skutków ich wystąpienia czynniki te dzielimy na trzy rodzaje:

 1. Czynnik uciążliwy – nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka, lecz w istotny sposób przyczynia się do obniżenia jego zdolności do wykonywania pracy lub innej działalności bądź wpływa na zmniejszenie wydajności. Do głównych czynników o charakterze uciążliwym w pracy przy maszynach do obróbki plastycznej blachy zaliczyć można następujące kategorie:
  1. prace monotypowe,
  2. hałas infradźwiękowy,
  3. obciążenie statyczne,
  4. oświetlenie,
  5. stres,
  6. wysiłek fizyczny.
 2. Czynnik szkodliwy – jego oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą. Przykładem szkodliwych czynników są:
  1. Hałas i drgania związane z pracą z maszyną do obróbki plastycznej blachy,
  2. Mikroklimat – głównie wysoka lub niska temperatura otoczenia oraz wysoka wilgotność powietrza,
  3. Występowanie oparów szkodliwych i mgły olejowej.
 3. Czynnik niebezpieczny – może doprowadzić do urazu trwałego, natychmiastowego pogorszenia zdrowia bądź do śmierci pracownika. Do czynników niebezpiecznych należą między innymi:
  1. Elementy ruchome maszyny,
  2. Przemieszczające się detale w procesie obróbki,
  3. Ostrze lub inne wystające elementy maszyny,
  4. Śliskie i nierówne powierzchnie wokół maszyny,
  5. Położenie stanowiska pracy względem podłoża podczas prowadzenia prac remontowych/konserwatorskich/naprawczych,
  6. Elementy maszyny znajdujące się pod napięciem.

Jak zadbać o bezpieczeństwo pracownika?

Kluczowym aspektem w bezpieczeństwie operatora pracującego przy maszynach do obróbki plastycznej blachy jest zabezpieczenie Jego miejsca pracy. Pierwszym i najważniejszym aspektem jest weryfikacja maszyny do obróbki plastycznej względem zgodności z dyrektywą maszynową oraz obowiązującymi normami zharmonizowanymi. Częstym błędem w spotykanych maszynach na rynku jest bezpodstawnie (z powodu braku spełnienia odpowiednich wymagań) nadany znak CE, który daje przeświadczenie Klientowi, iż maszyna jest bezpieczna – np. prędkość gięcia prasy krawędziowej obsługiwana przez operatora nie może, wg. Normy EN 12622:2009+A1:2013, przekraczać 10mm/s. Uwarunkowane jest to prędkością poruszającego się giętego elementu i zagrożeniem z tym związanym. Niejednokrotnie spotykamy się z producentami, którzy złudnie oferując większą prędkość gięcia, co za tym idzie szybszy czas cyklu gięcia, stwarzają potencjalne zagrożenie dla Operatorów takich maszyn. Kolejnymi aspektami zabezpieczenia pracy Operatora jest odpowiednia dokumentacja stanowiskowa, przeszkolenie pracownika, przygotowanie miejsca pracy i weryfikacja pracy pracownika oraz cykliczne przeglądy systemów bezpieczeństwa maszyny zgodnie z wytycznymi producentów maszyn.

Bezpieczeństwo pracy jest najważniejszym czynnikiem do sprawnego działania produkcji w firmie. Jest wiele czynników powodujących zagrożenia zaburzenia ciągłości pracy, niebezpieczeństwa dla pracowników i potencjalne problemy z tym związane. Jednym ze sposobów niwelowania większości z czynników zagrażających pracy przy obróbce plastycznej blachy jest zastosowanie zrobotyzowanych stanowisk obróbki plastycznej blachy – dzięki zastosowaniu robota do obsługi Operator jest odpowiedzialny tylko za uruchamianie stanowiska, załadunek przygotówek i rozładunek gotowych elementów. Dzięki temu zagrożenia dla pracownika są zmniejszone do minimum.