Polityka przetwarzania danych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o. z siedzibą w Miszewku, kod 80–297, Miszewko 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000095544, nr NIP 585-020-71-21
2) POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o. nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

Informujemy, że posiada Pani/Pan:
1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
2) prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody:

1) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2) w przypadku danych przetwarzanych bezpośrednio przez POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o. informujemy, że ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

3) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO)

Dane osobowe osób fizycznych, w tym osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania podmiotów gospodarczych, z którymi POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.. nawiązał współpracę lub podjął rozmowy dotyczące potencjalnej współpracy

Cel przetwarzania danych osobowych: Nawiązanie lub kontynuowanie współpracy, analiza ofert

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO

Okres przechowywania danych osobowych: Przez okres podjętej współpracy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Informacja o charakterze wymogu podania danych i konsekwencja niepodania danych osobowych: Umowny, konsekwencją niepodania danych jest niepodjęcie współpracy

Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię, Nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, e-mail, NIP

Źródło pochodzenia danych osobowych w przypadku pozyskania ich w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą: ogólnodostępne portale internetowe, KRS, CEiDG

Dane osobowe osób fizycznych, których kontrahent lub potencjalny kontrahent wskazał jako osoby do kontaktu.
Cel przetwarzania danych osobowych: Utrzymanie kontaktu celem wykonywania lub zawarcia umowy

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do skutecznego wykonania umowy lub podjęcia współpracy

Okres przechowywania danych osobowych: Przez okres podjętej współpracy,  a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Informacja o charakterze wymogu podania danych i konsekwencja niepodania danych osobowych: Umowny

Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię, Nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, e-mail

Źródło pochodzenia danych osobowych w przypadku pozyskania ich w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą: Od kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta

Dane klientów bądź potencjalnych klientów POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.
Cel przetwarzania danych osobowych: Zawarcie, bądź wykonanie umowy

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO

Odbiorcy danych osobowych: Biuro Rachunkowe –Lemontax, Urząd Skarbowy, ZUS

Okres przechowywania danych osobowych: Przez okres podjętych rozmów lub okres wskazany w umowie,  a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Informacja o charakterze wymogu podania danych i konsekwencja niepodania danych osobowych: Umowny, konsekwencją niepodania danych jest nie zawarcie umowy

Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię, Nazwisko (w tym rodowe),  adres, numer kontaktowy, e-mail, PESEL, NIP, REGON,

Źródło pochodzenia danych osobowych w przypadku pozyskania ich w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą: Microsoft Dynamics

Dane osobowe pracowników i współpracowników POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.

Cel przetwarzania danych osobowych: Wykonanie umowy o pracę/dzieło/zlecenie

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO oraz art. 6 ust. 1 c) RODO

Odbiorcy danych osobowych: Biuro Rachunkowe – Lemontax, Urząd Skarbowy, ZUS

Okres przechowywania danych osobowych: Przez okres zawarcia umowy o pracę/dzieło/zlecenie

Informacja o charakterze wymogu podania danych i konsekwencja niepodania danych osobowych: Umowny, konsekwencją niepodania danych jest nie zawarcie umowy

Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię, Nazwisko (w tym rodowe),  adres, numer kontaktowy, e-mail, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców,  PESEL, NIP, nr rachunku bankowego, wykształcenie

Dane osobowe byłych pracowników i współpracowników POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.
Cel przetwarzania danych osobowych: Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO

Okres przechowywania danych osobowych: Przez okres 10 lat od ustania stosunku pracy oraz po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Informacja o charakterze wymogu podania danych i konsekwencja niepodania danych osobowych: Ustawowy

Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię, Nazwisko (w tym rodowe),  adres, numer kontaktowy, e-mail, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców,  PESEL, NIP, nr rachunku bankowego, wykształcenie

Dane osobowe kandydatów i potencjalnych kandydatów na pracowników lub współpracowników POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.
Cel przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane będą w celu potencjalnego zawarcia umowy

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO

Okres przechowywania danych osobowych: Do podjęcia decyzji o podjęciu bądź niepodjęciu pracy/współpracy, a po podjęciu tej decyzji przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Informacja o charakterze wymogu podania danych i konsekwencja niepodania danych osobowych: Warunek zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest nie zawarcie umowy

Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię, Nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, e-mail,

Dane osobowe dokonujących reklamacji towarów lub usług POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.
Cel przetwarzania danych osobowych: Przeprowadzenie procedury reklamacyjnej

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO,  art. 6 ust. 1 f) RODO, w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej

Okres przechowywania danych osobowych: Przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO oraz do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ADO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych

Informacja o charakterze wymogu podania danych i konsekwencja niepodania danych osobowych: umowny, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wszczęcia procedury reklamacyjnej

Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię, nazwisko, numer kontaktowy, e-mail

Dane osobowe osób fizycznych – klientów sklepu internetowego POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o
Cel przetwarzania danych osobowych: wykonanie umowy sprzedaży

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO

Okres przechowywania danych osobowych: Przez okres zarejestrowania w sklepie internetowym, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Informacja o charakterze wymogu podania danych i konsekwencja niepodania danych osobowych: warunek zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zakupu produktów POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.

Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię, nazwisko, numer kontaktowy, e-mail, adres

Dane osobowe postępowań sądowych i administracyjnych prowadzonych w POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.
Cel przetwarzania danych osobowych: Skutecznego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do skutecznej ochrony interesów POLTEKNIK Ltd. sp. z o. o.

Odbiorcy danych osobowych: Sądy, właściwe urzędy

Okres przechowywania danych osobowych: Przez czas trwania postępowań a po ich zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Informacja o charakterze wymogu podania danych i konsekwencja niepodania danych osobowych: Ustawowy

Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię, Nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, NIP

Źródło pochodzenia danych osobowych w przypadku pozyskania ich w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą: Sądy, urzędy, CEIDG, KRS

Dane nadawców oraz odbiorców
Cel przetwarzania danych osobowych: Wykonanie umowy transportowej

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO

Odbiorcy danych osobowych: Firmy transportowe działające na zlecenie POLTEKNIK Ltd. sp. z o. o.

Okres przechowywania danych osobowych: Przez czas trwania transportu, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Informacja o charakterze wymogu podania danych i konsekwencja niepodania danych osobowych: Umowny,  konsekwencją braku podania danych jest nie zawarcie umowy

Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię, nazwisko, siedziba, REGON, NIP, nr. telefonu, adres e-mail, nr dowodu osobistego, nr rejestracyjny samochodu

Źródło pochodzenia danych osobowych w przypadku pozyskania ich w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą: Firmy transportowe